Jesteś tutaj:

Autor: lkomsta

Powrót do szkół od 1 września 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami MEN sytuacja wygląda następująco:

W roku szkolnym 2020/2021 od 1 września rozpocznie się nauka w szkołach. Resort opracował wytyczne dla szkół w związku z pandemią koronawirusa (podane w załączeniu).

Wytyczne mówią jak zorganizować lekcje, wydawać posiłki, co robić w sytuacji z problemami zdrowotnymi nauczyciela lub ucznia.

– Jeżeli na danym terytorium doszłoby do wielu zakażeń, to dyrektor szkoły, wraz z pozytywną opinią powiatowego inspektora sanitarnego, będzie mógł wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub ograniczyć funkcjonowanie placówki.

W takiej sytuacji zgodnie ze słowami Ministra Edukacji Narodowej część dzieci będzie mogła uczestniczyć w tradycyjnej formie, a część przejdzie na nauczanie zdalne. Jeśli ryzyko będzie większe, to będzie możliwość przejścia na całkowite nauczanie zdalne.

Wytyczne_dla_szkół_i_placówek_-_wrzesień_2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kochani, to już oficjalne! Biblioteka szkolna została zakwalifikowana do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!

Teraz prosimy o Waszą pomoc. Podsyłajcie nam propozycje tytułów książek, które czytaliście i polecacie lub takich, które chcielibyście przeczytać.

Cześć z Was już wsparła nas swoimi pomysłami, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Czekamy na Wasze propozycje i pozdrawiamy gorąco.

Wasze Panie z Biblioteki:)

XX MIĘDZYGMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

Jak co roku zorganizowano potyczki matematyczne szkół podstawowych przy wsparciu finansowym Powiatu Poznańskiego.

Po raz kolejny pan Jan Grabkowski, Starosta Poznański objął honorowym patronatem konkurs matematyczny.

W poprzednich latach konkurs składał się z dwóch etapów : szkolnego oraz finału w siedzibie SP 1 w Suchym Lesie z uroczystym wręczeniem nagród.

XX Międzygminny Konkurs Matematyczny zmienił nieco swój wygląd z uwagi na zagrożenie COVID 19 , dlatego odbył się tylko etap szkolny, na podstawie którego wyłoniono finalistów.

Tegoroczny konkurs był przeprowadzony 20 lutego 2020r. Brało w nim udział 168 uczniów ze szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 z Suchego Lasu, Szkoły Podstawowej nr 2 z Suchego Lasu, Zespołu Szkół z Biedruska, Szkoły Podstawowej z Rokietnicy , Szkoły Podstawowej nr 1 z Poznania , Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 z Poznania oraz Zespołu Szkół z Chludowa.

Finalistami konkursu zostało dwunastu uczestników, którzy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami – grami planszowymi zakupionymi na koszt Powiatu Poznańskiego.

Nagrody i dyplomy zostały indywidualnie dostarczone do poszczególnych szkół.

Przygotowaniem zadań oraz organizacją konkursu zajmowały się nauczycielki matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie p. Teresa Błażak oraz p. Adriana Błoch-Drzewiecka.

Serdecznie dziękujemy p. J. Grabowskiemu, Staroście Poznańskiemu za honorowy patronat.

Słowa podziękowania kierujemy również do Władz Powiatu Poznańskiego za sfinansowanie nagród oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu i jego przeprowadzenie.

Gratulujemy tegorocznym finalistom wiedzy matematycznej i umiejętności wykorzystania jej przy rozwiązywaniu nietypowych zadań.

Odpowiedzialne za organizację konkursu

Teresa Błażak

Adrian Błoch-Drzwiecka

FILMUJ  Z GWIAZDĄ – przygoda filmowa klasy VI b SP nr 1 w Suchym Lesie

Już kolejny raz, uczniowie, aktualnej klasy VI b, uczestniczyli w działaniach filmowych, oferowanych dzieciom i młodzieży w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza ,,Ale Kino!”.

Uczestniczyliśmy dotychczas w warsztatach animacji poklatkowej, tworzyliśmy filmik z sekwencji ruchu, braliśmy udział w seansach filmów konkursowych i filmów zwycięzców.

W ramach 37. Festiwalu doświadczyliśmy niezwykłego wyróżnienia – zostaliśmy uczestnikami warsztatów filmowych ,,Filmuj z Gwiazdą” – scenariusz naszej etiudy filmowej został zaakceptowany przez Organizatorów: Pana Marcina Suchaneckiego i reżysera, Pana Janusza Piwowarskiego, których gościliśmy w murach naszej szkoły na pierwszej części warsztatów, poświęconej teorii naszej przyszłej pracy warsztatowej.

Nasza etiuda filmowa ,,SIŁA PRZYJAŹNI” powstała na podstawie jednej ze scen ulubionej lektury ,,Chłopcy z Placu Broni”, węgierskiego autora Ferenca Molnara. Niezwykłym zrządzeniem losu okazał się fakt, iż reżyser wspomagający gościnie, czuwający nad powstaniem naszego filmiku, biorący udział w Jury Festiwalu, był Węgrem. Jakże ogromne było Jego zdumienie, że w Polsce, w Poznaniu, uczniowie z podpoznańskiego Suchego Lasu znają losy Nemeczka, który dla węgierskiego reżysera był także ważną postacią na drodze budowania świata wartości.

Kiedy okazało się, że poruszamy się w tej samej estetyce i wrażliwości, uczniowie klasy VI b, przystąpili do działań, zajmując wybrane wcześniej stanowiska pracy lub odgrywając swoje role. Należy dodać, iż językiem kontaktu z reżyserem był język angielski i taka forma komunikacji nie stanowiła dla naszych uczniów żadnego problemu. Współpraca dotyczyła także poznania tajników pracy reżysera, scenografa, operatorów kamer, rozmieszczenia rekwizytów na planie filmowym, scen dublowanych, komend wypowiadanych na planie filmowym i – trzeba przyznać, układała się znakomicie – wszelkie sugestie naszych uczniów, były szanowane, ważne i realizowane.

Przeżyliśmy niezwykłą przygodę, której efektem jest ,,produkcja” filmowa – etiuda pt. ,,SIŁA PRZYJAŹNI” i choć, już dziś, z perspektywy czasu, wiemy, że można było zagrać nieco inaczej (bo takie już refleksje wśród aktorów się pojawiły), to nikt nie podważy tej niezwykłej radości, jaką dała nam wspólna praca i…siła przyjaźni, która – w tak trudnym czasie pandemii, każe nam wierzyć w wartość zbudowanych relacji.

Ewa Groszewska

wychowawca klasy VI B wraz ze swoimi wychowankami

Procedury obowiązujące i dotyczące rodziców uczniów klas I-III SP realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Procedury obowiązujące i dotyczące rodziców uczniów klas I-III w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych podczas ogłoszenia stanu epidemii Covid -19

 1. Wprowadza się w okresie ogłoszenia stanu epidemii Covid-19 procedury obowiązujące i dotyczące rodziców uczniów klas I-III w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Procedury należy stosować od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji, która stanowi załącznik do niniejszych procedur.

I . Procedura organizacji pracy szkół podstawowych.

 1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych realizowane są w od 6:30 do 16:00.
 2. Uczniowie mogą korzystać pod nadzorem nauczyciela z sal lekcyjnych, stołówki, toalet, placu zabaw, dziedzińca szkolnego, sali gimnastycznej, boiska szkolnego, jeśli szkoła je posiada, które będą czyszczone i dezynfekowane zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
 3. Nie są organizowane wyjścia poza teren szkół.
 4. Szkoły zapewniają wyżywienie dzieci na dotychczasowych zasadach.
 1. Procedura przyprowadzenia dziecka do szkoły.
 2. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko o godzinie określonej w złożonej deklaracji.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 8. Przy przyjęciu ucznia do szkoły mierzona jest temperatura ciała dziecka.

III. Procedura przebywania dzieci w salach.

 1. Dzieci przebywają w wyznaczonych stałych salach.
 2. Liczebność grupy wynosi nie więcej niż 12 dzieci.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Sala, w której odbywają się zajęcia jest raz na godzinę wietrzona, w czasie przerwy.
 6. Uczniowie często i regularnie myją ręce w ciągu dnia, pod nadzorem nauczyciela.
 1. Procedura przygotowania, podawania oraz dowozu obiadu.
 2. Kuchnia :
 3. poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP zaleca się, aby na terenie kuchni oraz zmywalni przebywały wyłącznie osoby do tego upoważnione;
 4. wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych;
 5. wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. 60°C lub wyparzyć;
 6. wydawanie posiłków dzieciom odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa;
 7. pracownicy kuchni dokonują dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów i wyposażenia kuchni.
 8. Catering:

Posiłki przygotowane przez catering odbiera się bez kontaktu z pracownikiem cateringu.

 1. Przewóz posiłków:
 2. posiłki dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach,
 3. pojemniki po dostarczeniu są dezynfekowane.
 4. Wydawanie posiłków:

Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów stołów i czyszczenie krzeseł.

 1. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia.
 2. W szkole należy wyznaczyć salę/pomieszczenie przeznaczone do umieszczania ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe.
 3. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u ucznia, następuje jego izolacja w wyznaczonej sali.
 4. Pracownik szkoły natychmiast informuje dyrektora szkoły o zaobserwowaniu niepokojących objawów u ucznia, który zawiadamia jego rodzica/opiekuna i Sanepid o zaistniałej sytuacji.
 5. Pracownik szkoły postępuje zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Sanepid.
 6. Procedura odbioru dziecka z placówki.
 7. Rodzice oczekują na dziecko wyłącznie w przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic w odstępie 2 m od kolejnego rodzica, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Pracownik szkoły powierza dziecko pod opiekę rodzica/opiekuna.
 9. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku maseczkę zakrywającą nos i usta w drodze do domu.

VII. Procedura obowiązująca pracowników szkoły w kontaktach z rodzicami.

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zapewniające jej prawidłowe funkcjonowanie (nauczyciele, pracownicy obsługi, pracownicy administracji).
 2. Dyrektor, kierownik i nauczyciele kontaktują się z rodzicami telefonicznie lub mailowo.

Procedury obowiązujące rodziców w okresie epidemii w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmi…

Do góry