Procedury obowiązujące i dotyczące rodziców uczniów klas I-III SP realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Procedury obowiązujące i dotyczące rodziców uczniów klas I-III w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych podczas ogłoszenia stanu epidemii Covid -19

 1. Wprowadza się w okresie ogłoszenia stanu epidemii Covid-19 procedury obowiązujące i dotyczące rodziców uczniów klas I-III w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Procedury należy stosować od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji, która stanowi załącznik do niniejszych procedur.

I . Procedura organizacji pracy szkół podstawowych.

 1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych realizowane są w od 6:30 do 16:00.
 2. Uczniowie mogą korzystać pod nadzorem nauczyciela z sal lekcyjnych, stołówki, toalet, placu zabaw, dziedzińca szkolnego, sali gimnastycznej, boiska szkolnego, jeśli szkoła je posiada, które będą czyszczone i dezynfekowane zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
 3. Nie są organizowane wyjścia poza teren szkół.
 4. Szkoły zapewniają wyżywienie dzieci na dotychczasowych zasadach.
 1. Procedura przyprowadzenia dziecka do szkoły.
 2. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko o godzinie określonej w złożonej deklaracji.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 8. Przy przyjęciu ucznia do szkoły mierzona jest temperatura ciała dziecka.

III. Procedura przebywania dzieci w salach.

 1. Dzieci przebywają w wyznaczonych stałych salach.
 2. Liczebność grupy wynosi nie więcej niż 12 dzieci.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Sala, w której odbywają się zajęcia jest raz na godzinę wietrzona, w czasie przerwy.
 6. Uczniowie często i regularnie myją ręce w ciągu dnia, pod nadzorem nauczyciela.
 1. Procedura przygotowania, podawania oraz dowozu obiadu.
 2. Kuchnia :
 3. poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP zaleca się, aby na terenie kuchni oraz zmywalni przebywały wyłącznie osoby do tego upoważnione;
 4. wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych;
 5. wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. 60°C lub wyparzyć;
 6. wydawanie posiłków dzieciom odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa;
 7. pracownicy kuchni dokonują dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów i wyposażenia kuchni.
 8. Catering:

Posiłki przygotowane przez catering odbiera się bez kontaktu z pracownikiem cateringu.

 1. Przewóz posiłków:
 2. posiłki dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach,
 3. pojemniki po dostarczeniu są dezynfekowane.
 4. Wydawanie posiłków:

Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów stołów i czyszczenie krzeseł.

 1. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia.
 2. W szkole należy wyznaczyć salę/pomieszczenie przeznaczone do umieszczania ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe.
 3. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u ucznia, następuje jego izolacja w wyznaczonej sali.
 4. Pracownik szkoły natychmiast informuje dyrektora szkoły o zaobserwowaniu niepokojących objawów u ucznia, który zawiadamia jego rodzica/opiekuna i Sanepid o zaistniałej sytuacji.
 5. Pracownik szkoły postępuje zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Sanepid.
 6. Procedura odbioru dziecka z placówki.
 7. Rodzice oczekują na dziecko wyłącznie w przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic w odstępie 2 m od kolejnego rodzica, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Pracownik szkoły powierza dziecko pod opiekę rodzica/opiekuna.
 9. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku maseczkę zakrywającą nos i usta w drodze do domu.

VII. Procedura obowiązująca pracowników szkoły w kontaktach z rodzicami.

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zapewniające jej prawidłowe funkcjonowanie (nauczyciele, pracownicy obsługi, pracownicy administracji).
 2. Dyrektor, kierownik i nauczyciele kontaktują się z rodzicami telefonicznie lub mailowo.

Procedury obowiązujące rodziców w okresie epidemii w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmi…