Regulamin konkursu „Znamy twórczość Jana Brzechwy”

1.CELE KONKURSU

– zapoznanie z twórczością Jana Brzechwy

-propagowanie czytelnictwa

2.ADRESACI KONKURSU

Uczniowie klas drugich

3.TERMIN KONKURSU

Styczeń 2017

4. ORGANIZATOR

Magdalena Wilczyńska

5. PRZEBIEG

a) wychowawcy klas zbierają i przekazują opiekunowi listę dzieci, które chcą brać udział w konkursie.

b) W listopadzie organizator przekazuje wychowawcom klas drugich listę wierszy J. Brzechwy, które uczniowie muszą przeczytać samodzielnie.

c) 25 stycznia uczniowie piszą test na podstawie wierszy J. Brzechwy.

d) Organizator konkursu wyłania osoby, które wykażą się najlepszą znajomością twórczości poety i nagrodzi je dyplomem.