Regulamin konkursu „Znamy twórczość Juliana Tuwima”

1.CELE KONKURSU

– zapoznanie z twórczością Juliana Tuwima

-propagowanie czytelnictwa

2.ADRESACI KONKURSU

Uczniowie klas trzecich

3.TERMIN KONKURSU

Styczeń 2017

4. ORGANIZATOR

Magdalena Wilczyńska

5. PRZEBIEG

a) wychowawcy klas zbierają i przekazują opiekunowi listę dzieci, które chcą brać udział w konkursie.

b)W listopadzie organizator przekazuje wychowawcom klas trzecich listę wierszy J.Tuwima, które uczniowie muszą przeczytać samodzielnie.

c) 30 stycznia uczniowie piszą test na podstawie wierszy J.Tuwima.

d) Organizator konkursu wyłania osoby, które wykażą się najlepszą znajomością twórczości poety i nagrodzi je dyplomem.