Kodeks Etyki

Kodeks Etyki
Szkoła Podstawowa
w Suchym Lesie

1         Preambuła

Kodeks Etyki Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie jest wezwaniem do wszystkich członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników), aby w życiu i pracy zawodowej kierowali się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem.

Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. W oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami i przepisy wydane na jej podstawie, szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz program wychowawczy szkoły.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego, jak i tradycji.

Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie dba o wysoką warsztatową jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli z tego punktu widzenia. Dąży do rozwoju metodyki i dydaktyki, popiera eksperymenty treściowe i formalne. Stara się współtworzyć standardy jakości stanowiące kryterium oceny polskich szkół. W ocenie pracy pedagogicznej równą wagę przywiązuje do poprawności treściowej i metodycznej, jak i do akceptacji przez uczniów oraz stopnia realizacji przez nią zadań szkoły publicznej.

Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, techniki społeczne i środki multimedialne, dba o najwyższy poziom techniczny swojej działalności.

Kodeks Etyki Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie dotyczy postaw nauczycieli, uczniów i pozostałych pracowników szkoły, ich kultury, osobistej odpowiedzialności, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, wiedzy i kompetencji.

Kodeks odzwierciedla wartości etyczne, jakim Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie hołduje i jakich chce przestrzegać. Stanowi on dla pracowników oraz uczniów wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz uczniów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach szkolnych, jak i pozaszkolnych.

2         Zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie

Zasady ogólne

Za szczególnie ważne w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie uważamy respektowanie następujących zasad:

Zasada poszanowania godności

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem wszelkich jego praw i obowiązków, zarówno w aspekcie prawnym, jak i moralnym. Dyrekcja szkoły stoi na straży poszanowania tej godności przez pracowników i uczniów.

Relacje między uczniami i pracownikami szkoły powinny być nacechowane zaufaniem, uprzejmością, życzliwością oraz poszanowaniem odmienności przekonań i światopoglądu. Nie można nikogo dyskryminować z powodu jakichkolwiek różnic światopoglądowych.

Pracownicy szkoły i uczniowie nie powinni brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających ich godności lub godności innych, jak również podejmować zajęć mogących zaszkodzić dobremu imieniu ich lub szkoły.

Zasada praworządności

Funkcjonowanie szkoły opiera się na prawie i przyjętych w jego ramach regulaminach.

Wszyscy są zobowiązani stosować się do przepisów obowiązujących w szkole.

Szkoła udostępnia uczniom Statut, Regulaminy, Kodeks Etyki i inne obowiązujące w niej przepisy.

Uczeń, jak i pracownik szkoły ma prawo domagać się poszanowania swoich regulaminowych uprawnień.

Zasada uczciwości

Uczciwość nauczyciela przejawia się w jego solidnej pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz w sprawiedliwej, jawnej ocenie osiągnięć ucznia.

Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac i sprawdzianów, szczególnie tych ocenionych negatywnie.

Relacje między nauczycielami, a uczniami winny układać się z zachowaniem stosownego dystansu i powagi oraz wzajemnej życzliwości.

Niedopuszczalne jest uciekanie się do protekcji, zbytniej poufałości, wykorzystywanie związków rodzinnych i osobistych, a także formułowanie pomówień wobec nauczycieli i innych osób.

Zasada rzetelności

W odniesieniu do nauczycieli rzetelność oznacza prowadzenie działalności dydaktycznej w służbie prawdzie. Nauczyciel przyznaje się do porażek, unika formułowania sądów i opinii w problematyce, w której nie jest specjalistą. Ma prawo do wątpliwości i stawiania pytań.

Uczeń jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad stałym podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz zdobywania wiedzy przez cały okres nauki. W tym celu uczestniczy w zajęciach, wykonuje zlecone prace domowe oraz bierze aktywny udział w życiu szkolnym i kulturalnym.

Prawem ucznia jest możliwie pełny dostęp do zasobów wiedzy i innych dóbr kultury zgromadzonych w szkole. Każdemu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia uczeń może zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień, a także zgłaszać postulaty dotyczące przebiegu zajęć.

Naruszenie zasady rzetelności w szczególności polega na:

 • przeszkadzaniu w prowadzeniu zajęć i korzystaniu z nich przez uczniów, np. przez gadulstwo;
 • wnoszeniu do sali niedozwolonych materiałów;
 • podpowiadaniu w czasie egzaminu, sprawdzianów lub prac pisemnych o odpowiedzi ustnych;
 • przedstawianiu do oceny prac zakupionych lub przywłaszczonych;
 • nadużywaniu zwolnień lekarskich.

Zasada dbałości o kulturę osobistą

Członkowie społeczności szkolnej zachowują powszechnie przyjęte kanony kultury osobistej.

Przejawem kultury osobistej jest w szczególności uszanowanie powagi miejsca i chwili poprzez odpowiednie zachowanie i strój podczas egzaminów, akademii i innych szkolnych uroczystości.

Niedopuszczalne jest w szczególności:

 • używanie wulgaryzmów;
 • pozostawanie w stanie nietrzeźwym;
 • spóźnianie się;
 • prowadzenie rozmów na zajęciach oraz w bibliotece i czytelni;
 • wnoszenie do sal posiłków i napojów;
 • wchodzenie i wychodzenie w trakcie zajęć;
 • korzystanie na zajęciach z telefonów komórkowych;
 • przebywanie w salach w odzieży wierzchniej.

Zasada poszanowania dóbr materialnych

Pracownicy szkoły i uczniowie zobowiązani są do poszanowania dóbr materialnych stanowiących jej bazę dydaktyczną.

Uczeń przejawia troskę o techniczną sprawność i estetykę udostępnionych mu przedmiotów, urządzeń i zasobów. Nie mogą być tolerowane jakiekolwiek przejawy wandalizmu wobec dóbr materialnych szkoły, jak również ich kradzież.

Zasada sprzeciwiania się patologiom życia szkolnego i społecznego

Każdy powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia szkolnego i społecznego, bowiem bierna postawa wobec nagannych zachowań jest przyzwoleniem na brutalizację życia publicznego.

W szczególności należy więc:

 • przeciwstawiać się przemocy i agresji;
 • reagować w przypadku naruszania zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów w budynkach szkoły;
 • dbać, by szkoła była wolna od narkotyków;
 • walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu, czy kradzieży.

Zasada dbania o dobre imię i wizerunek szkoły

Każdy członek społeczności szkolnej dba o promocję szkoły, propaguje jej sukcesy i osiągnięcia.

Wszelkie postawy i opinie krytyczne winny być przedstawiane w dyskusjach wewnątrzszkolnych, by inspirować do przedsięwzięć służących doskonaleniu funkcjonowania szkoły.

Powinnością wszystkich członków społeczności szkolnej jest unikanie działań wymierzonych w powagę i autorytet szkoły.

Nie można prowadzić jakichkolwiek działań, powołując się na szkołę, jeśli w rzeczywistości są to przedsięwzięcia prywatne.

Uczeń także po ukończeniu szkoły winien świadczyć swoim poziomem moralnym i intelektualnym, dbać o dobre imię szkoły.

3         Zasady dla Nauczycieli

Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi jest poszanowanie ich godności oraz podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia przebiega indywidualnie. W swoich działaniach nauczyciel jest obowiązkowy i sprawiedliwy. Szanuje przy tym godność osobistą każdego człowieka i wymaga takiego samego szacunku wobec siebie.

Wyraża się to w etycznej postawie względem:

 1. 1. uczniów;
 2. 2. rodziców;
 3. 3. innych nauczycieli;
 4. 4. miejsca pracy i władz zwierzchnich.

Zasady etyki zawodowej nauczyciela

 1. Nauczyciel respektuje prawa ucznia jako osoby ludzkiej wyrażone w Konwencji Praw Dziecka i innych aktach obowiązujących w Rzeczpospolitej Polsce i dokłada starań, aby były one znane oraz właściwie chronione i realizowane w jego miejscu pracy. W szczególności nauczyciel respektuje i chroni prawa ucznia i jego rodziców lub opiekunów do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów, oraz prawo do intymności.
 2. Nauczyciel w swoim postępowaniu wobec ucznia i jego rodziców (opiekunów) kieruje się zasadą niezbywalności ich praw, co oznacza, że nikomu nie wolno ich zawiesić, unieważnić lub uzależniać ich stosowania od postaw i zachowań ucznia lub jakichkolwiek innych okoliczności.
 3. Nauczyciel dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, bez względu na jakiekolwiek indywidualne cechy uczniów i ich rodziców czy też na jego osobisty do nich stosunek. Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby cechy różnicujące odbiorców jego działań, takie jak rasa, narodowość, światopogląd i system wartości, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne, a także stosunek do szkoły i edukacji oraz charakter problemów wychowawczych – w żaden sposób nie pociągały za sobą dyskryminacji tych osób w środowisku szkoły i w dostępie do dóbr edukacyjnych.
 4. W pracy z uczniem małoletnim nauczyciel kieruje się przede wszystkim zasadą jego dobra. Współpracując z instytucjami lub osobami dorosłymi decydującymi o małoletnim uczniu, nauczyciel nie powinien podejmować działań wbrew tej zasadzie. W przypadku naruszenia przez instytucję lub osoby dorosłe praw lub dóbr małoletniego nauczyciel powinien odstąpić od współpracy z tymi instytucjami i osobami i bronić praw i dóbr małoletniego
 5. Nauczyciel dokłada starań, aby jak najlepiej poznać problemy, możliwości i inne uwarunkowania ucznia, i aby najtrafniej jak to możliwe dostosowywać cele i metody swoich działań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Nauczyciel nie może dopuszczać do dyskryminowania ucznia w jego dostępie do dóbr edukacyjnych z powodu jego indywidualnych uwarunkowań.
 6. Nauczyciel powinien zrozumiale przekazywać uczniowi i jego rodzicom lub opiekunom wiedzę o tym, jak rozpoznaje jego sytuację i problemy oraz informować o celach swoich działań wychowawczych i dydaktycznych, stosowanych metodach, wynikach i ocenach uzyskiwanych przez ucznia oraz sposobach ich udostępnienia. Nauczyciel stara się uzyskać zrozumienie odbiorców dla przekazywanych informacji i akceptację dla planowanych działań.
 7. Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem ucznia i jego rodziców lub opiekunów korzyści osobistych. W trosce o godność zawodu nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być przez ucznia lub inne osoby interpretowane jako korupcyjne.
 8. Dla utrzymania właściwego poziomu swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel staje niekiedy przed koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji dotyczących jego odbiorców. Nauczyciel jest świadom szczególnej odpowiedzialności wynikających z posiadania tego rodzaju wiedzy i dąży do jej uzyskania jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania jego czynności zawodowych.
 9. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej obejmującej informacje o osobistych sprawach jego odbiorców. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy:
  1. Zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych;
  2. Zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa;
  3. Ujawnienie poufnych informacji innemu nauczycielowi lub zespołowi nauczycielskiemu jest niezbędne dla zapewniania odpowiedniej skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych
  4. Ujawnienie poufnych informacji innemu specjaliście spoza zawodu nauczycielskiego umożliwi świadczenie uczniowi niezbędnej mu profesjonalnej pomocy;
  5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za kształtowanie konstruktywnych, umożliwiających systematyczną współpracę relacji z rodzicami ucznia, respektuje ich prawa rodzicielskie określone w Konstytucji RP i innych aktach prawnych oraz ich prawo do informacji i konsultacji.
  6. W trosce o prestiż i profesjonalny poziom środowiska nauczycielskiego nauczyciel dokłada starań o przejrzystość działań i procedur środowiska nauczycielskiego i zespołu nauczycielskiego w swoim miejscu pracy wobec otoczenia społecznego.
  7. Nauczyciel rozumie znaczenie pracy zespołowej dla skuteczności i spójności oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych, bierze na siebie odpowiedzialność za właściwą organizację i poziom tej pracy, przestrzega norm i standardów zespołu, w którym pracuje.
  8. W relacjach ze współpracownikami nauczyciel kieruje się zasadą, że ocenianie i konstruktywna krytyka pracy i postępowania każdego nauczyciela jest ważnym narzędziem podwyższenia profesjonalnego poziomu całego środowiska. W swoich ocenach jest jednak zobowiązany powstrzymywać się od deprecjonowania kogokolwiek jako osoby i od używanie profesjonalnych ocen do rozgrywek osobistych. Dbając o godność zawodu, nauczyciel powstrzymuje się od tego typu wypowiedzi w obecności osób postronnych.
  9. Nauczyciel, który naruszył zasady etyki zawodowej powinien podjąć niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.
  10. Nauczyciel powinien wymagać od innych nauczycieli nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki zawodowej
  11. Nauczyciel ma obowiązek reagować na znane sobie fakty odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych nauczycieli. W takich sytuacjach nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać współpracownika do zmiany postępowania poprzez interwencję osobistą, odwoływanie się do pomocy innych nauczycieli, zespołu nauczycielskiego lub, gdy to nie przyniesie efektu, do działających na jego terenie organizacji zawodowych nauczycieli.
  12. Nauczyciel nie może akceptować warunków pracy, które ograniczają lub uniemożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej i ma obowiązek reagować, jeśli warunki pracy ograniczają lub uniemożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej przez niego lub jego współpracowników.
  13. Nauczyciel powinien odstępować od działań zawodowych, jeżeli jego osobista sytuacja psychiczna lub fizyczna lub inne okoliczności mogą istotnie obniżyć jakość wykonywanej pracy.

1. Postawa nauczyciela względem uczniów

Nauczyciel:

a)      Respektuje prawa dzieci wyrażone w Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa dotyczące edukacji;

b)      Uznaje wyjątkowość, indywidualność i specyfikę potrzeb każdego ucznia oraz dostarcza mu pomoc i wsparcie, aby mógł zrealizować swój potencjał twórczy i intelektualny;

c)       Chroni uczniów przed patologiami oraz reaguje na problemy uczniów, pomagając je rozwiązywać;

d)      Odnosi się profesjonalnie acz z przyjaźnią do uczniów;

e)      Pomaga odnaleźć uczniom zainteresowania i pasje oraz umożliwia ich rozwijanie;

f)       Wzmacnia poczucie własnej wartości uczniów;

g)      Wykazuje troskę, pilność i dyskrecję w każdej sprawie dotyczącej opieki nad uczniami;

h)      Zapewnia, że informacje poufne dotyczące ucznia i jego rodziny nie będą wykorzystywane w żaden sposób na jego szkodę, w szczególności zaś w sprawach związanych z światopoglądem i wyznaniem religijnym;

i)        Zachowuje obiektywizm w ocenianiu oraz postępowaniu w sytuacjach konfliktowych (zarówno między uczniami, jak i w relacji nauczyciel-uczeń) oraz czuje się odpowiedzialny za rozwiązanie lub załagodzenie wszelkich konfliktów;

j)        Bezwzględnie odrzuca propozycje płatnej pomocy (korepetycje) dla uczniów swojej szkoły;

k)      Ma pełne prawo do obrony własnej i mienia osobistego w przypadku świadomego wandalizmu lub bandytyzmu;

l)        Zdecydowanie sprzeciwia się paleniu papierosów, piciu alkoholu, używaniu narkotyków lub innych środków odurzających oraz innym sytuacjom ogólnie uznanym za zagrażające zdrowiu i życiu człowieka.

2. Postawa nauczyciela względem rodziców

Nauczyciel:

a)      Honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji, poprzez uzgodnione procedury mające na celu dobro ich dzieci;

b)      Respektuje władzę rodzicielską, jednakże służy profesjonalną radą, mając na uwadze dobro dziecka;

c)       Dokłada wszelkich starań, aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału w edukacji dziecka i wspierania procesu nauczania;

d)      Przekazuje w sposób komunikatywny informacje, wskazując nie tylko słabe, ale przede wszystkim mocne strony dziecka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także z taktownym wyczuciem sytuacyjnym;

e)      W sytuacjach konfliktowych dla dobra szkoły i ucznia wypracowuje kompromis w relacji: szkoła-rodzice;

f)       Zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek formom wywierania wpływu na sposób oceny uczniów.

3. Postawa nauczyciela względem innych nauczycieli i pracowników szkoły

Nauczyciel:

a)      Okazuje postawę koleżeńską wobec innych poprzez respektowanie ich zawodowej pozycji, poszanowanie opinii i metod pedagogicznych oraz służenie radą i pomocą w szczególności w stosunku dla osób zaczynających pracę radą i pomocą w szczególności w stosunku dla osób zaczynających karierę zawodową;

b)      Utrzymuje w tajemnicy informacje dotyczące współpracowników uzyskane w trakcie pracy chyba, że ujawnienie służy ważnemu zawodowemu celowi lub jest wymagane przez prawo;

c)       Pomaga kolegom we wspólnym realizowaniu zadań szkoły oraz obowiązujących procedur postępowania;

d)      W sytuacji zastrzeżeń do własnej pracy (zgłoszonych przez dyrekcję, rodziców, uczniów) przyjmuje i wykorzystuje rady, doświadczenia oraz metody pracy od innych nauczycieli;

e)      Stanowczo przeciwstawia się wszelkim sytuacjom korupcyjnym i naciskom w różnorakiej formie np. łapówkarstwu, szantażowi, mobbingowi, itp.

4. Postawa nauczyciela wobec obowiązków oraz władz zwierzchnich

Nauczyciel:

a)      Pozyskuje publiczne zaufanie i szacunek poprzez wysoki jakościowo poziom nauczania zapewniany wszystkim uczniom;

b)      Nieustannie „uczy się” w taki sposób, że jego profesjonalna wiedza jest systematycznie uaktualniana i udoskonalana;

c)       Dobrze planuje swoją pracę dydaktyczną w oparciu o obowiązującą podstawę programową i przyjęte w szkole programy;

d)      Jak najlepiej wykorzystuje w pracy z uczniem zdobyte kompetencje i kwalifikacje;

e)      Zachowuje odpowiednią kulturę bycia – zwłaszcza niedopuszczalne jest w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych spożywanie posiłków, korzystanie z telefonów komórkowych oraz uleganie własnym nałogom;

f)       Podejmuje przewidziane prawem kroki w przypadku jawnego łamania ogólnie obowiązujących norm etycznych wobec jego osoby lub w sytuacjach, których jest świadkiem;

g)      Przestrzega postanowień niniejszego kodeksu. Zmian w Kodeksie Etyki dokonuje zespół powołany przez Radę Szkoły i Radę Pedagogiczną.

4         Zasady dla Uczniów

Zgodnie z Kodeksem Etyki uczeń:

 1. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 2. Z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka – przestrzega kultury słowa;
 3. Jest wrażliwy na krzywdę innych i służy pomocą;
 4. Cechuje go schludny wygląd dostosowany do wymogów szkoły. Na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
 5. Dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej;
 6. Szanuje mienie szkolne – dba jak o swoje własne;
 7. Nie przywłaszcza własności innych;
 8. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), chyba że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych;
 9. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły;
 10. Dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny;
 11. Przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom;
 12. Godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnym i pozaszkolnych;
 13. Szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych, a także godność i wolność drugiego człowieka.

5         Zasady szczególne.

5.1        Zasady zachowania podczas zajęć i zawodów sportowych.

Zasady obowiązujące uczestników zawodów sportowych oraz zajęć na placu zabaw, sali gimnastycznej i boisku szkolnym:

 • Współzawodnictwo sportowe prowadzone w sposób uczciwy;
 • Odrzucenie korzyści wynikłych z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych;
 • Godne zachowanie zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki;
 • Szacunek oraz przestrzeganie zasad podczas fizycznego i psychicznego kontaktu z przeciwnikiem;
 • Akceptowanie decyzji sędziego przestrzegania reguł gry;
 • Samokontrola w przypadku zwycięstwa i przegranej;
 • Troska o dobre samopoczucie własne i innych;
 • Stawianie dziecku takich wymagań jakim jest ono w stanie sprostać;
 • Jednakowe traktowanie osób o większych i mniejszych zdolnościach.

Zasady obowiązujące organizatora zawodów sportowych oraz zajęć:

 • Organizowanie zawodów, w których to wszyscy uczestnicy mają równe szanse;
 • Formułowanie zasad czytelnych dla wszystkich;
 • Zapewnienie, co do tego, by wszelkie podejmowane decyzje w danej dyscyplinie sportu były zgodne z Kodeksem Etyki;
 • Branie pod uwagę fizycznych i psychicznych procesów, jakie zachodzą w trakcie dojrzewania dziecka i wpływu jaki mają na osiągnięcia sportowe;
 • Ustalenie zasad organizacji zawodów i współzawodnictwa w taki sposób, aby oprócz sukcesów w rywalizacji sportowej nagradzały postawę „fair play”;
 • Propagowanie pozytywnego zachowania w podczas zawodów/zajęć.

6         Rzecznik Etyki

Powołuje się Rzecznika Etyki do spraw postępowania etycznego w  Szkole Podstawowej w Suchym Lesie zwanego dalej Rzecznikiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, spośród osób z tytułem magisterskim zatrudnionych w szkole na podstawie mianowania.

Kadencja Rzecznika trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem 1 września 2012.

Kadencja Rzecznika powołanego po raz pierwszy w szkole rozpoczyna się dnia 1 września 2012 i kończy w dniu 31 sierpnia 2016

Działalność Rzecznika wygasa w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji. Na okres do końca kadencji Dyrekcja powołuje nowego Rzecznika/członka zgodnie z postanowieniem powyżej.

Do kompetencji Rzecznika należy:

 • Podejmowanie czynności wyjaśniających w sprawie naruszenia zasad postępowania etycznego przez nauczyciela.
 • Podejmowanie czynności mających na celu polubowne rozstrzygnięcie konfliktów wynikających z naruszenia przez nauczyciela zasad postępowania etycznego.
 • Wspieranie pracowników w przestrzeganiu kodeksu etyki,
 • Promowanie idei kodeksu w szkole,
 • Aktualizacja treści kodeksu,
 • Odpowiadanie stosownymi przedsięwzięciami na bieżące problemy pracowników związane z etyką podejmowanych przez nich działań biznesowych.
 • Wykonywanie innych czynności dotyczących postępowania etycznego nauczycieli przekazanych Rzecznikowi przez Dyrekcję.

Rzecznik wykonuje swoje kompetencje podejmując czynności wyjaśniające z urzędu, albo w wyniku przekazania mu sprawy przez Dyrekcję szkoły, bądź na podstawie wniosku skierowanego bezpośrednio do Rzecznika przez nauczyciela lub inną osobę zainteresowaną, informując jednocześnie Dyrekcję o tym wniosku.

Jeżeli Rzecznik uzna, że nauczyciel naruszył zasady postępowania etycznego  niezwłocznie informuje  o tym Dyrekcję szkoły.

Rzecznik informuje Dyrekcję szkoły o podejmowanych czynnościach i ich rezultatach; zawiadamia również Dyrekcję o uchylaniu się nauczyciela od uczestnictwa w czynnościach wyjaśniających – w tej sytuacji odpowiednią decyzję wobec nauczyciela podejmuje Dyrekcja.

§

Nauczycielowi, wobec którego Rzecznik podjął czynności wyjaśniające oraz osobom, które złożyły wniosek do Rzecznika w sprawie naruszenia przez nauczyciela zasad postępowania etycznego, przysługuje prawo złożenia skargi na czynności Rzecznika.

§

Rzecznik przedstawia Radzie Pedagogicznej, na ostatnim posiedzeniu Rady w danym roku szkolnym, informację o przestrzeganiu postanowień Kodeksu przez nauczycieli.

Wszelkie niejasności, problemy związane z interpretacją treści Kodeksu Etyki rozwiązuje Rzecznik ds. Etyki.

§

Obsługę Rzecznika wykonuje sekretariat szkoły

Rzecznik, po zakończeniu kadencji, przekazuje dokumentację prowadzonych spraw do dyrektora szkoły.

Pracownicy szkoły i uczniowie mają prawo oczekiwać od Rzecznika ds. Etyki pomocy i wsparcia w zakresie zgłaszanych  zapytań .

Postępowanie w przypadku naruszenia kodeksu

Procedury postępowania zostały opracowane przez zespół nauczycieli po uwzględnieniu uwag uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.

W sprawie naruszenia zasad zawartych w kodeksie mogą wnioskować pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie, wypełniając formularz dostępny w sekretariacie szkoły i składając go do Rzecznika Etyki.

Postępowanie w razie naruszenia zasad kodeksu etyki:

 1. Rozmowa z Rzecznikiem Etyki w celu wyjaśnienia zajścia i dojścia do wspólnego rozwiązania (porozumienie ustne);
 2. Ponowna rozmowa z Rzecznikiem zakończona notatką służbową;
 3. Rozmowa z dyrektorem szkoły;
 4. Przedstawienie problemu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

…………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko                                                                                                                          data

…………………………………………………………………

adres zamieszkania

…………………………………………………………………

telefon

Rzecznik Etyki

Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie

OPIS ZDARZENIA: …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..

podpis osoby składającej

Dodaj komentarz