Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

I. Podstawa prawna

Szkoła Podstawowa nr1 im W. Bogusławskiego w Suchym Lesie realizuje treści wychowawcze profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi zawartymi w takich aktach prawnych jak:

 • Konstytucja
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Ustawy i Rozporządzenia MEN
 • Karta Nauczyciela
 • Krajowe programy profilaktyki i promocji zdrowia
 • Statut Szkoły.

II. Najważniejsze cele wychowania i profilaktyki

 1. Szkoła Podstawowa nr1 im W. Bogusławskiego w Suchym Lesie,zgodnie z uznanymi i ustalonymi przez władze państwa dokumentami o prawie pierwszeństwa rodziców w wychowaniu swoich dzieci, a także w oparciu o aktualną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, pragnie pełnić rolę wspomagającą w całym procesie wychowawczym uczęszczających do niej dzieci. Nauczyciele odpowiadają tym samym na oczekiwania rodziców, realizując we współpracy z nimi założenia programu wychowawczo- profilaktycznego.

 2. Nasza szkoła stara się być centrum wychowawczym i profilaktycznym, w którego wysiłkach uczestniczą: rodzice, nauczyciele a także rozmaite podmioty, które zgodnie z wolą rodziców rozwijają życie kulturalne, obywatelskie i państwowe.

 3. Szkoła realizuje proces kształcenia i wychowania w oparciu o potencjał i możliwości rozwojowe uczniów. Rozpoznaje aktualny poziom rozwoju we wszystkich sferach- fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej. Ocenia potencjalne możliwości rozwoju uwzględniając zarówno uzdolnienia jak i trudności. Przy wsparciu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego pomaga swoim uczniom realizować wizje i plany życiowe.

 4. Aby zapewnić też prawo do wychowania dzieci zgodnie ze światopoglądem rodziny, szkoła we współpracy z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami etyki, katechetami troszczy się o rozwój moralny, zgodnie z obowiązującymi normami funkcjonowania społecznego. Kierując się tymi zasadami, cały wysiłek wychowawczy naszej szkoły, przy współpracy z wymienionymi podmiotami, zmierza do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowego ucznia.

 5. Pragniemy w każdym dziecku rozwijać umysł na miarę jego możliwości intelektualnych, zdolności wydawania prawidłowych sądów, wprowadzać w dziedzictwo kultury, uczyć kultury zachowań, umiejętności współżycia w społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej i ogólnoludzkiej, kształtować silną wolę, zdrową moralność, umiłowanie dobra i piękna, sprawność fizyczną, zdrowie, a uczestniczącym w katechezie- wiarę i wiedzę o nauce Kościoła.

 6. Pragniemy dać naszym uczniom pozytywne i roztropne wychowanie w każdym obszarze życia z uszanowaniem przekonań ludzi o różnym światopoglądzie.

 7. Chcemy chronić uczniów przed negatywnym wpływem mediów, szkodzących młodzieży grup i organizacji, przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym, nałogom, oraz wszelkim przejawom przestępczości nieletnich.

 8. Pragniemy być w naszej szkole animatorami atmosfery szacunku i życzliwości dla każdego człowieka, nigdy jednak obojętności i tolerancji wobec działań moralnie złych. Chcemy w ten sposób pomagać naszym uczniom stawać się ludźmi prawymi, posiadającymi rzetelną wiedzę, przygotowanymi do godnego i mądrego życia, do służby człowiekowi w rodzinie, społeczeństwie i Ojczyźnie.

 9. Wychowanie w naszej szkole jest apolityczne, pragniemy jednak wspomagać naszych uczniów w dochodzeniu do własnych poglądów i przekonań politycznych.

III. Sylwetka absolwenta

Mając przed sobą takie cele pragniemy prowadzić wszystkich naszych uczniów ku afirmacji tych wartości humanistycznych, które mają charakter uniwersalny:

 • szacunek dla drugiego człowieka, dla jego inności ale nie tolerancji wobec czynionego przez niego zła

 • szacunek dla kultury i tradycji ojczystych – patriotyzm

 • szacunek dla autorytetów, dla ludzi starszych

 • szacunek dla życia i zdrowia (swojego, innych, przyrody)

 • szacunek dla własności (swojej, cudzej i wspólnej)

 • kultura języka i zachowań

 • wdzięczność

 • pracowitość, sumienność, obowiązkowość

 • prawdomówność

 • umiejętność dzielenia się

 • gotowość niesienia bezinteresownej pomocy

 • wrażliwość na dobro i piękno

 • świadomość wartości powszechnych norm etycznych

IV. Treści wychowawcze

 1. Prawda, dobroć i piękno jako wartości w otaczającym świecie.

 2. Koleżeństwo, przyjaźń, miłość- ich funkcje i rodzaje

 3. Wartość rodziny w życiu osobistym człowieka

 4. Patriotyzm i szacunek dla innych narodów

 5. Rozwijanie:

  1. wrażliwości estetycznej

  2. indywidualnych zdolności twórczych

  3. pozytywnego patrzenia na świat i siebie

  4. tolerancji dla różnych ras i kultur

  5. szacunku dla pracy innych i swojej

  6. motywacji do poszukiwania własnych wzorów

 6. Pobudzanie:

  1. ciekawości poznawczej

  2. otwartości wobec innych

  3. działania w różnych sytuacjach

  4. formułowania samodzielnych wniosków i sądów

 7. Umacnianie:

 8. wiary we własne siły

 9. poczucia związku z domem rodzinnym, wspólnotą klasową kulturą.

 10. poczucia odpowiedzialności za treść, formę i estetykę wypowiedzi..

 11. Kształtowanie:

  1. empatii

  2. asertywności

  3. samooceny

  4. pracy zespołowej

  5. nawyków, np. obowiązkowości, systematyczności

  6. zainteresowań intelektualnych i kulturalnych

 12. Kształtowanie i umacnianie szacunku dla dorobku minionych pokoleń.

 13. Budowanie poczucia więzi ze społecznością lokalną (klasą, szkołą, miejscem zamieszkania, regionu) chęcią aktywnego uczestnictwa w jej życiu.

 14. Dobrze pojęty patriotyzm lokalny-duma z dorobku swojego regionu.

 15. Świadomość własnych praw i przeświadczenie, że ich realizacja nie może kolidować z prawami innych ludzi.

 16. Pracowitość oraz samodzielne podejmowanie zadań odpowiednich do wieku uczniów.

 17. Dociekliwość i wnikliwość w ustaleniach prawdy historycznej.

 18. Samodzielność w pracy w stopniu odpowiednim do wieku.

V. Sposoby i formy zajęć przeciwstawiających się złu, zagrożeniom i patologii. Pomoc wychowawcza dla uczniów, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.

Podstawowym celem szkoły w tym zakresie powinno być dążenie do zagwarantowania dzieciom poczucia bezpieczeństwa, które jest pierwotną ludzką potrzebą.

1. Szkoła wychowuje w poszanowaniu zdrowia i życia własnego i innych

 1. zdrowie fizyczne to:

  1. życie bez nałogów (prewencyjna akcja informacyjna)

  2. dbałość o higienę, racjonalne odżywianie- informacja i aktywne działanie pedagoga, psychologa, szkolnej pielęgniarki i wychowawcy w przypadku między innymi zaniedbań ze strony środowiska rodzinnego, omawianie problemów w odżywianiu, oraz ryzyka związanego z nieprawidłowymi zachowaniami w obszarze dieta-zdrowie.

  3. bezpieczne zachowywanie się w przypadkach konfliktów (niedopuszczanie do bójek i innych aktów przemocy w ramach stałego nadzoru wychowawczego na lekcjach i w czasie przerw)

  4. bezpieczne zachowywanie się w szkole i w drodze do szkoły w oparciu o przepisy BHP

 2. zdrowie psychiczne to:

  1. walka ze stresem i nabywanie umiejętności radzenia sobie w przypadkach szczególnie trudnych, przy wsparciu sytuacjach kryzysowych np. kryzysu rodziny – rozwód, czy traumy związanej z chorobą a także śmiercią bliskiej osoby (organizowanie spotkań terapeutycznych warsztatów we współpracy psychologa i pedagoga szkolnego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną)

  2. walka z alienacją społeczną – nauka współpracy i pracy grupy jaką jest klasa i aranżowanie przez nauczyciela różnych form pomocy uczniowskiej

  3. walka z frustracją i agresją – nauka krytyki zachowania a nie krytyki człowieka, praca warsztatowa nad agresywnym zachowaniem

  4. konsekwentne przeciwdziałanie destrukcyjnym działaniom nieformalnych grup społecznych oraz jednostek mających wpływ na podporządkowujące się im osoby – prowadzenie rozmów i zajęć mających negatywny wpływ na podporządkowujące się im osoby – prowadzenie rozmów i zajęć mających na celu zwiększenie poczucia własnej wartości, umiejętności odmawiania zachowań niezgodnych z przyjętymi normami, nauka zachowań asertywnych, nauka rozpoznawania negatywnej manipulacji

  5. rozwijanie uczuciowości i wrażliwości na problemy innych ludzi oraz szerzej pojętego otoczenia

2. Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe w obszarze terapii, profilaktyki, wsparcia rozwoju i doradztwa zawodowego

 1. w placówce działa zespół specjalistów- psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy, logopeda, specjaliści terapii pedagogicznej, socjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, promotor zdrowia, pielęgniarka. Zespół ten w oparciu o kwalifikacje realizuje zadania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, promocji zdrowia i profilaktyki

 2. szkoła dysponuje wyspecjalizowaną, wielokierunkowo wykształconą kadrą pedagogiczną. Nauczyciele realizują swoje zadania z uwzględnieniem mocnych i słabych stron ucznia, organizując pomoc dydaktyczną i wychowawczą dla uczniów z trudnościami oraz organizując działania dla wsparcia uczniów zdolnych

 3. placówka realizuje zadania w oparciu o szczegółowe plany pracy psychologa i pedagoga, WSDZ, Zespołu ds. Opiekuńczo Wychowawczych i Przedmiotów Kreatywnych, które stanowią załączniki do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

 4. placówka przeprowadza semestralne ewaluacje efektywności działań.

3. Szkoła uczy szacunku do autorytetów i współtworzy system wartości młodego człowieka

 1. przedstawianie przez nauczycieli, w ramach programu nauczania, przykładów postaci z historii, wiedzy współczesnej i realnego otoczenia, które mogą być wzorami do naśladowania ze względu na przyjęte przez nich wartości i normy moralne

 2. prowokowanie uczniów do krytyki omawianych na lekcjach przykładów postaci będących wzorcami negatywnymi, stosującymi manipulacje dla osiągania własnych korzyści (przywódcy organizacji nacjonalistycznych, sekt, organizacji mafijnych itd.)

4. Szkoła wychowuje w poszanowaniu prawa własności oraz pracy własnej i innych

 1. przeciwstawianie się aktom wandalizmu oraz kształcenie u młodzieży nawyku dbania o własność swoją, cudzą i wspólną

 2. prowadzenie przez nauczycieli, pedagoga, psychologa prewencyjnych działań o charakterze pouczeń dotyczących konsekwencji prawnych kradzieży i wymuszeń wśród młodzieży

 3. aktywne uczestnictwo uczniów w pracach społecznych na rzecz szkoły i gminy tzn. pracach porządkowych oraz innych poprawiających estetykę otoczenia.

5. Dbałość o miejsca historyczne regionu

 1. miejsce urodzenia patrona szkoły Wojciecha Bogusławskiego

 2. uczestnictwo nauczycieli i uczniów w dniu 1 września w uroczystościach związanych z dniem Pamięci w Łagiewnikach.

VI. Analiza społeczności lokalnej i korzystanie z zasobów gminy Suchy Las

Suchy Las dysponuje atrakcyjną bazą kulturalno-oświatową i sportową, z której mogą czerpać uczniowie, aby w pełni wykorzystać swój potencjał rozwojowy. Władze lokalne wspierają Szkołę w różnych akcjach, finansują inwestycje jak również motywują uczniów zdolnych i aktywnych przez fundowane nagrody czy poprzez stypendia uczniowskie.

Szkoła współpracuje z takimi instytucjami jak hala GOS, pływalnia Octopus, korzysta z wielu boisk sportowych a także wspiera się ofertą Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Uczniowie oprócz oferty szkolnej mają możliwość uczestniczenia w zajęciach kilku szkół językowych, klubów zainteresowań. Również bliskość Poznania umożliwia nauczycielom w szerokim zakresie korzystania z ofert miejskich dla dzieci i młodzieży (teatry, muzea, kina).

VII. Aktywność pozalekcyjna

 1. Szkoła kładzie szczególny nacisk na ożywienie życia sportowo-rekreacyjnego szkoły; tym samym wykształcenie u uczniów aktywnej dbałości o zdrowie oraz nabycie umiejętności samodzielnej organizacji czynnego wypoczynku dla siebie i najbliższego otoczenia w dorosłym życiu.

 2. Szkoła zachęca uczniów do działań prospołecznych, kształtując postawę wrażliwości i tolerancji m. in. poprzez działania Wolontariatu i udziału w akcjach charytatywnych.

 3. Zachęca się uczniów do podejmowania twórczych inicjatyw, zgodnych z duchem szkoły, które rozwijają osobiste uzdolnienia i zainteresowania oraz formują przyszłych liderów, zaangażowanych w różnych dziedzinach życia społecznego.

 4. Wszystkie formy aktywności pozalekcyjnej, realizowane na terenie szkoły, są podporządkowane potrzebom i zainteresowaniom uczniów i wymagają aprobaty dyrektora.

 5. Dyrektor powołuje spośród nauczycieli opiekuna, który przedkłada do zatwierdzenia skład zespołu, cel, program i zadania, jakie zamierza realizować.

Ustalenia końcowe

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Za realizację Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas odpowiedzialni są ich wychowawcy. Programy szczegółowe uwzględniają wiek uczniów, specyfikę zespołów klasowych a tym samym dostosowują treści i zadania do profilu socjologicznego klasy.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie podlega monitorowaniu i ewaluacji.

Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

 • Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas;

 • Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.

 • Analiza dokumentów (szkolnych, medycznych, prawnych)

 • Obserwacje (ucznia i zespołu klasowego)

 • Wywiady, konsultacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie

przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu ……………………………………………………

przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu …………………………………………………………..

Dodaj komentarz