Regulamin wycieczek szkolnych

Wersja do pobrania.

Regulamin

organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie

§.1

 1. Planowanie wycieczki należy do obowiązków wychowawców i nauczycieli.
 2. Zgodę na organizowanie wycieczki wyraża Dyrektor Szkoły.
 3. Plan wycieczek na dany rok szkolny zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 4. Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika wycieczki, który ma obowiązek ustalić liczbę i nazwiska opiekunów wycieczki i przygotować dokumentację wycieczki.
 5. Dokumentacja wycieczki składa się z:
  1. karty wycieczki (2 egzemplarze, jeden pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki)
  2. harmonogramu wycieczki
  3. regulaminu wycieczki
  4. listy uczestników i opiekunów
  5. programu wycieczki
  6. pisemnych zgód rodziców
  7. pisemnych informacji o szczególnych potrzebach dziecka
  8. rozliczenia finansowego wycieczki
 6. Program i harmonogram wycieczki powinien być uzgodniony z uczniami i ich rodzicami.
 7. Rodzice zobowiązani są do poinformowania kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka i wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w czasie wycieczki

§ 2

 1. Kierownikiem wycieczki może być pracownik pedagogiczny szkoły posiadający kwalifikacje odpowiednie do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 2. Kierownikiem wycieczki może być także inna osoba pełnoletnia, wyznaczona przez dyrektora szkoły, która spełnia następujące warunki:
  • ukończyła kurs kierownika wycieczek szkolnych,
  • jest instruktorem harcerskim,
  • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, bądź pilota wycieczek.
 3. Kierownik obozu wędrownego musi mieć dodatkowo ukończony kurs dla kierowników obozów wędrownych.
 4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym i w krajach, przez które przebiega trasa wycieczki.

§ 3

Do zadań kierownika wycieczki należy:

 1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
 2. Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.
 3. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
 4. Zapoznanie uczestników z zadaniami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
 5. Określenie zadania opiekuna w zakresie realizacji programu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy.
 6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt, ekwipunek i apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników.
 8. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki.
 9. Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

§ 4

Do zadań opiekuna wycieczki należy:

 1. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 2. Sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych przez kierownika.

§ 5

 1. Opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawuje kierownik i opiekunowie.
 2. Liczba opiekunów wycieczki zależy od liczby uczestników, wieku dzieci, rodzaju wycieczki, miejsca i czasu wyjazdu.
 3. Wycieczki piesze i narciarskie na terenach górskich, obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz miejscach leżących powyżej 1000 m.n.p.m. muszą być prowadzone przez górskich przewodników turystycznych.
 4. Uczniowie biorący udział w wycieczkach rowerowych muszą mieć kartę rowerową.
 5. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych, zamieci, gołoledzi, wichury należy wycieczkę odwołać.
 6. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów.
 7. Długość trasy i tempo należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika wycieczki.
 8. Informację o sposobie odbioru uczniów należy ustalić przed rozpoczęciem wycieczki.

§ 6

Uczestnicy wycieczki maja prawo do:

 1. zgłaszania propozycji programu i sposobu organizacji wycieczki,
 2. uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie,
 3. korzystania z pomocy kierownika, opiekunów i innych uczestników wycieczki,
 4. uwzględnienia ich szczególnych potrzeb w czasie wycieczki (stosowanie leków, zapobieganie alergii, specjalne wyżywienie itp.),
 5. harmonijnego podziału czasu z uwzględnieniem wypoczynku.

§ 7

Uczestnicy wycieczki maja obowiązek:

 1. przestrzegania regulaminu wycieczki,
 2. informowania kierownika o problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wycieczki,
 3. posiadania legitymacji szkolnej,
 4. stosowania się do poleceń kierownika i opiekunów wycieczki,
 5. posiadania ubrania i obuwia dostosowanego do warunków wycieczki.